Garantie

Tijdens de bouwprocedure worden bij Kaptein de Algemene Voorwaarden voor de Aannemerij, de AVA 1992, gehanteerd. U kunt van ons verwachten dat wij ons daar ten allen tijde
aan houden. In deze voorwaarden staat dat de aannemer zich heeft te houden aan de volgende voorwaarden:

De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.

Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

Verderop op de site kunt u alle voorwaarden uit de AVA 1992 lezen. Maar naast al deze voorwaarden kunt u er als klant altijd gerust op zijn dat u voldoende garantie krijgt op uw product. Wij bieden u namelijk de beste materialen aan met hoogwaardige kwaliteit. Daar mag de klant dus wat van verwachten. Door de jaren heen heeft ons bedrijf een bepaalde goodwill opgebouwd bij onze vaste leveranciers, zodat die kwaliteit en garantie ook gewaarborgd kunnen worden.

Al met al, u kunt er van op aan dat u zich bij ons geen zorgen hoeft te maken. Tijdens het bouwproces niet, en ook daarna niet.

Comments are closed.